Arhitektura
Tina Rugelj, u.d.i.a.
Foto
Janez Marolt
Leto izvedbe
2018