Arhitektura
Tina Rugelj, u.d.i.a.
Leto izvedbe
2018